Zmiany przepisów prawnych dotyczące osób niepełnosprawnych.

W 2012 roku  szykują się duże zmiany przepisów prawnych dotyczące osób niepełnosprawnych. Miejmy nadzieję, że nie będą krzywdzące i drastyczne.

Zaniepokojeni tą sytuacją przedstawiamy niżej wybrane zmiany.

Zarząd.                                                           

WYBRANE DWIE OPCJE.     

                                                                                                                                                                                                               1. 1. Czas pracy ON najcięższych schorzeń.

OPCJA  NR I: od 1-1-2012 wprowadzić czas pracy w wymiarze 8 godz./dziennie bez rekompensaty płacowo-urlopowej za dodaną godzinę pracy; ewentualnie skrócony czas pracy ON tylko wg zalecenia lekarza.
OPCJA NR II: pozostawić skrócony czas pracy w wymiarze 7 godz./dziennie; ewentualna ósma godz. pracy tylko za zgodą lekarza i za dodatkowym wynagrodzeniem.

2. Limity dorabiania (pułapka rentowa).

OPCJA NR I: utrzymanie limitów dorabiania; rozważa wprowadzić zasadę: albo renta albo praca – system angielski.
OPCJA NR II: całkowite zniesienie limitów dorabiania dla wszystkich ON i emerytów.

3. Stanowisko wobec zatrudniania ON w Zakładach Pracy Chronionej:
OPCJA NR I : preferencje dla zatrudniania wspomaganego (z pomocą  asystenta)  na otwartym rynku pracy.
OPCJA NR II: jest za równoległym zatrudnianiem ON zarówno na chronionym jak i na otwartym rynku pracy (obecnie, wg danych z PFRON; w zpchr pracuje 173 tys. ON, a na rynku otwartym 66 tys. ON).

4. Wspieranie zatrudniania ON poprzez dofinansowanie wynagrodzeń:
OPCJA NR I: limitowanie wysokości dofinansowania; rozważa ograniczenie czasu trwania takiego wsparcia dla Pracodawców ON.
OPCJA NR II: limitowanie wysokości dofinansowania przy utrzymaniu tegoż wsparcia dla Pracodawców przez cały okres zatrudnienia ON – tak jak obecnie.

5. Wspieranie zatrudniania ON z lekkim stopniem niep.(częściowa niezdolność do pracy) oraz ON-emerytów:
OPCJA NR I: zlikwidowano dofinansowanie do wynagrodzeń ON-emerytów; rozważa wstrzymanie dofinansowań do wynagrodzeń dla ON z lekkim st.n. i częściową niezdolnością do pracy.
OPCJA NR II: utrzymanie dofinansowania do wynagrodzeń dla obu ww. grup ON.

6. Wparcie zatrudnienia ON z najcięższymi schorzeniami:
OPCJA NR I: stopniowe odchodzenie od preferencyjnych warunków pracy takich ON (np. 7 godz. czas pracy)..
OPCJA NR II: utrzymanie preferencji w pracy oraz wymogów osiągania odpowiednio wysokich wskaźników zatrudnienia tych ON przy korzystaniu z ulg, zwolnień i innych uprawnień.

7. Zatrudnianie ON w administracji publicznej:
OPCJA NR I: jeśli do konkursu na stanowisko w administracji publicznej stanie ON i jeśli znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymogi, to będzie miała pierwszeństwo w zatrudnieniu.
OPCJA NR II: w administracji publicznej ON będą miały pierwszeństwo w zatrudnieniu w trybie poza-konkursowym (zniesienie obowiązku przeprowadzania konkursów w przypadku zatrudnienia ON).

8. Utrzymanie PFRON:
OPCJA NR I: jest za likwidacją osobowości prawnej funduszu; docelowo wspieranie zatrudnienia ON bezpośrednio z budżetu państwa, a rehabilitacji społecznej przez lokalne samorządy.
OPCJA NR II: za utrzymaniem funduszu i wspieraniem zeń zarówno zatrudnienia jak i rehabilitacji społecznej ON. Środki funduszu byłyby nadal gromadzone z kar płaconych przez pracodawców niezatrudniających odpowiedniej ilości ON.

9. Programy pomocowe i celowe dla ON:
OPCJA NR I: stopniowo ograniczano programy oraz środki na programy pomocowe i celowe; zaoszczędzone środki przesunięto na wsparcie zatrudniania ON (na wzrost dofinansowań do wynagrodzeń ON).
OPCJA NR II: zapowiada powrót do sprawdzonych (z lat 2005-2007) i dobrze ocenianych  sposobów finansowania integracji społeczno-zawodowej w ramach programów PEGAZ, STUDENT, PITAGORAS, HOMER; LBA, LBK, turnusów rehabilitacyjnych itp. oraz przywrócenie programu ‘Sprawny dojazd’;

10. Szkolenie ON:
OPCJA NR I: preferowanie systemu szkoleń z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i doradztwa zawodowego.
OPCJA NRII: położenie nacisku na szkolenia zawodowe i szkolenia związane z podnoszeniem kwalifikacji przez już zatrudnionych pracowników.

PILNE!!!
Zarządy organizacji ON oraz Pracodawców ON prosimy o przekazanie tegoż opracowania wszystkim Członkom Waszej organizacji oraz Pracownikom niepełnosprawnym Waszego zakładu, a także sympatykom i rodzinom ON

RENTY

Renciści socjalni dorobią do 70 proc. średniej krajowej
Autor: Beata Rędziak, Źródło: inf. własna

19 sierpnia br. na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny jednogłośnie przyjęto poselski projekt Ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej.

27 lipca odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie Ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej. Chodzi o art. 10 w ustawie o rencie socjalnej z 27 czerwca 2003 r., zgodnie z którym zawiesza się rentę socjalną, kiedy osoba ją pobierająca osiągnie przychód wyższy niż 30 proc. średniej krajowej. Taka sytuacja często była powodem obaw rencistów socjalnych przed utratą pewnego wpływu środków z tytułu renty i niepodejmowania przez nich pracy.

Zgodnie z przyjętym w piątek projektem ustawy, artykuł, o którym mowa, otrzymuje brzmienie: „Prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody, o których mowa  w ust. 1-5, w łącznej kwocie wyższej niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych”. Aktualnie jest to kwota 2426 zł brutto.

W ten sposób zrównano rencistom możliwości dorobienia – zarówno do renty socjalnej, jak i renty z tytułu niezdolności do pracy – do 70 proc. średniej krajowej.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Komentarz posła Marka Plury
Fundamentalne znaczenie dla podjęcia prac nad tym zagadnieniem miała społeczna inicjatywa legislacyjna. Jednak w toku prac komisji całkowite zniesienie pułapki rentowej dla rencistów socjalnych uznano za niesprawiedliwe w stosunku do innych rencistów, podlegających progom dochodowym ograniczającym i zawieszającym ich świadczenia. Ostatecznie podjęliśmy decyzję, że renta socjalna będzie narzędziem wyrównywania szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Wraz z zasiłkiem pielęgnacyjnym stanowi ono około 700 zł miesięcznie. To swoisty dodatek w wysokości blisko 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Próg dochodu zawieszający rentę socjalną wyniesie 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, co składa się w spójną całość. Osoby pobierające tę rentę mogłyby dziś dorobić miesięcznie 1757 zł „na rękę”, ale zakładamy, że kwota ta wzrośnie po wejściu w życie zmiany ustawy od 1 stycznia 2012 roku. Przychylna temu rozwiązaniu atmosfera polityczna oraz akceptacja rządu dają mi pewność, że Sejm i Senat przyjmą ustawę w tej kadencji.
Data opublikowania dokumentu: 2011-08-22, 09.44

Ten wpis został opublikowany w kategorii Statut. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.