Informacja o realizacji projektu w 2013r.

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku kontynuuje realizację rozpoczętego w 2008r. Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: VII, Działanie: 7.1 Poddziałanie: 7.1.2
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł Projektu:

„Program aktywizacji społecznej w powiecie sanockim”

Celem głównym projektu w roku 2013 jest:

Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego poprzez aktywizację społeczną i zawodową 40 osób niepełnosprawnych oraz 4 usamodzielniających się wychowanków poprzez:

 

  • podwyższenie kwalifikacji zawodowych – szkolenia, kursy zawodowe
  • zdobycie wiedzy  w zakresie własnych predyspozycji zawodowych – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
  • wzrost fizycznej sprawności – turnusy rehabilitacyjne
  • zwiększenie umiejętności psychospołecznych oraz podniesienie samooceny – warsztaty w formie dwudniowej sesji wyjazdowej
  • zwiększenie umiejętności zawodowych – staże, praktyki zawodowe

 

Projekt w 2013 roku będzie kierowany w szczególności do osób:

  • niepełnosprawnych – bezrobotnych lub zatrudnionych
  • zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej,
  • będących w wieku aktywności zawodowej (15-64) lata
  • zamieszkałych na terenie powiatu sanockiego

 

Rekrutacja uczestników odbywać się będzie w dwóch etapach:

I etap – przyjmowanie dokumentów w okresie od dnia 01.03.2013r. do 02.04.2013r.,

II etap – rozmowy z potencjalnymi uczestnikami projektu wyłonionymi w I etapie rekrutacji – w okresie od dnia 08.04.2013r. do 19.04.2013r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą kontaktować się z Doradcą ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku, ul. Jezierskiego 21 Tel.: 13 46-465-70; 13 46 465-80; Faks: 0-13 46-435-93.

Informacje o projekcie będą dostępne także na stronie internetowej projektu: www.pcpr-sanok.pl

Formularze rekrutacyjne będą dostępne w siedzibie PCPR w Sanoku oraz na stronie internetowej projektu: www.pcpr-sanok.pl od dnia 22 lutego 2013r.

Źródło: PCPR Sanok

Ten wpis został opublikowany w kategorii Statut. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.